Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vedtægter

Vedtægter for Nedrivning- og Miljøsaneringssektionen

§ 1

Sektionens navn er DANSK BYGGERI, Nedrivning- og Miljøsaneringssektionen. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K.

§ 2

Sektionens formål er:

  •  at fremme samarbejdet mellem medlemsvirksomhederne.
  • at fremme den mest hensigtsmæssige miljøsanering og nedrivning af bygninger og anlæg.
  • at medvirke til den mest hensigtsmæssige håndtering/levering af restprodukter, affald og forurenet jord hidrørende fra nedrivning- og miljøsanering.
  • at give medlemmerne indflydelse på rammerne for branchens tekniske og faglige udvikling.
  • at medvirke til en samfundsmæssig optimal løsning af miljøsanerings- og nedrivningsarbejder og i denne forbindelse opståede genbrugs- og affaldsløsninger.
  • at repræsentere medlemmerne over for myndigheder, styrelser og andre organisationer i forbindelse med specielle erhvervsspørgsmål af fælles interesse.at udarbejde kvalitetsvejledninger for miljøsanerings- og nedrivningsarbejder.

§ 3

Formålet med en kvalitetssikringsvejledning er at sikre, at sektionens medlemmer udfører arbejde af høj kvalitet efter forud fastsatte regler, gældende bekendtgørelser og love, samt at medlemmerne udnytter den teknologiske udvikling. Endvidere skal vejledningen sikre, at der etableres uddannelser for medlemmernes medarbejdere, såle-des at grundlaget for branchens fortsatte kvalitetssikring og udvikling sikres.


§ 4
Som medlemmer kan optages enhver dansk virksomhed, der er medlem af Dansk Byggeri, og som i væsentlig grad beskæftiger sig med miljøsanering og nedrivning af bygninger og anlæg. Disse betegnes som medlemmer. Stk. 2. Medarbejdere, som er ansat i ovennævnte virksomheder, kan optages som personmedlemmer.

Stk. 3. Det er en betingelse for optagelse af en virksomhed, at sektionens bestyrelse godkender optagelsen.

Stk. 4. Medlemskab af sektionen indebærer en forpligtelse til ikke at handle i strid med sektionens formål, jf. § 2, samt til at overholde sektionens love og bestemmelser, herunder beslutninger truffet af forsamlingen, jf. § 12. End-videre indebærer medlemskab en forpligtelse til at følge den til enhver tid gældende brancheaftale mellem Miljø-ministeriet og sektionen om "Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning", herunder denne aftales særlige be-stemmelser om ekstern kontrol, bod og voldgift. Medlemskab af sektionen indebærer, at virksomheden skal over-holde den til en hver tid gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning. Medlemskab af sektionen indebærer en for-pligtelse til at deltage i udarbejdelsen af statistik over arbejdsulykker som indberettes til Dansk Arbejdsgiverfor-ening (DA).

Stk. 5. Sektionen kan som associerede virksomheder optage virksomheder, der ikke naturligt henhører under Dansk Byggeri, men som dog har relationer til branchen – fra leverandører til interessenter. Som associerede virksomheder kan dog ikke optages virksomheder, som i et ikke-uvæsentligt omfang beskæftiger sig med egentlig nedrivningsvirksomhed indenfor byggeri og anlæg. Associerede virksomheder kan optages efter bestyrelsens godkendelse. Associerede virksomheder har ingen stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare. Asso-cierede medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 6. Efter nærmere retningslinjer fastsat af bestyrelsen, kan der etableres en samarbejdsaftale med virksomhe-der, der ikke kan være medlem af Dansk Byggeri, men som har en særlig interesse for sektionens faglige område. Ved samarbejdsaftalen kan der gives adgang for repræsentanter for sådanne virksomheder til faglige møder holdt af sektionen, og ligeledes kan der åbnes mulighed for, at der udsendes fagligt orienterende materiale til disse virksomheder. Vederlagets nærmere omfang fastsættes af bestyrelsen.

§ 5

Udmeldelse af sektionen skal foretages skriftligt, og kan ske til en 1. juli eller 1. januar med 6 måneders varsel. Stk. 2. Uden at iagttage ovennævnte tidsfrist kan et medlemsforhold af bestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel bringes til ophør: a) når betingelserne for at være medlem af sektionen ikke længere er til stede, jf. § 4, b) når medlemmet har pådraget sig restance, jf. § 7, og efter påkrav ikke betaler, c) når medlemmet har overtrådt sektionens vedtægter, modarbejder dens formål, eller på anden måde vist ukolle-gial optræden, og bestyrelsen eller 1/3 af sektionens medlemmer som følge heraf stiller forslag om dets eksklusion til en generalforsamling. En sådan generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, og det her nævn-te punkt på dagsordenen skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen.
Stk. 3. Beslutning om eksklusion kan af det ekskluderede medlem indbringes for generalforsamlingen. Stk. 4. Når en virksomhed er udmeldt, slettet eller ekskluderet, fritages den ikke herved for sine forpligtelser med hensyn til betaling af det eventuelle resterende medlemsbidrag eller anden mulig restance. Stk. 5. Ingen, hvis medlemsforhold til sektionen er ophørt, har noget krav på sektionens formue.

§ 6

Sektionens aktiviteter betales af medlemmerne af sektionen. Dansk Byggeri stiller konsulent til rådighed. Stk. 2. Medlemmerne betaler kontingent til finansiering af sektionens øvrige aktiviteter, herunder udgifter til etable-ringen og vedligeholdelsen af en Miljø- og kvalitetsstyringsordning.

§ 7

Det årlige kontingent og optagelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen. Stk. 2. Ved indmeldelse betales optagelsesgebyr og fuldt eller halvt kontingent afhængig af, om optagelse har fundet sted i første eller andet halvår. Stk. 3. Kontingentet opkræves efter generalforsamlingen af sektionens konsulent. Ethvert tilsvar til sektionen skal indbetales inden 14 dage efter fremsendt påmindelse.
Stk. 4. Kontingentet opkræves på baggrund af størrelsen på medlemmets omsætning, der gradueres i et antal omsætningsintervaller. Medlemmet skal oplyse 1 gang årligt hvilket omsætningsinterval han befinder sig i, ud fra de af bestyrelsen fastsatte omsætningsintervaller. Omsætningen tager udgangspunkt i virksomhedens CVR num-mer, bestyrelsen kan dog dispensere i særlige tilfælde. Medlemmets omsætningstal kan blive kontrolleret af en uvildig tredjepart, fx en revisionsvirksomhed.
Stk. 5. Kontingentet opkræves halvårligt med 1. rate som en á conto betaling.

§ 8

Sektionens bestyrelse, der er ulønnet, består af 3-6 medlemmer, som hver skal repræsentere en under sektionens hørende virksomhed. Stk. 2. Bestyrelsen vælges af den årlige ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Skulle et medlem afgå inden valgperiodens udløb, har bestyrelsen ret til i tiden indtil førstkommende gene-ralforsamling at supplere sit antal med et nyt medlem, udpeget i enstemmighed af bestyrelsen. På førstkommende generalforsamling foretages endeligt valg.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden for bestyrelsen er samtidig formand for sektionen. Stk. 5. I sager, som vedrører en under sektionen hørende virksomhed, der repræsenteres af et bestyrelsesmed-lem, må dette medlem vige sit sæde. Herved kan bestyrelsen supplere sig med et andet medlem af sektionen, hvis de finder det nødvendigt.

§ 9

Bestyrelsen har den styrende myndighed i alle sektionens anliggender. Stk. 2. Bestyrelsen har ret til, inden for rammerne af nærværende vedtægt, at disponere over sektionens midler til alle sådanne formål, hvor det drejer sig om varetagelse af sektionens interesser. Stk. 3. Bestyrelsesmøde holdes, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne udarbejdes et beslutnings-referat, som godkendes af formanden og efterfølgende af bestyrelsen. Stk. 4. Sektionen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke sekti-onens medlemmer nogen personlig hæftelse for de sektionens påhvilende forpligtelser. Stk. 5. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab.

§ 10

Sektionen fører referat, der henligger elektronisk for Dansk Byggeris bestyrelse og direktion i Dansk Byggeris elektroniske arkiv. Stk. 2. Sektionens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 3. Dansk Byggeri fører regnskab over sektionens indtægter og udgifter. Regnskabet revideres af en af sektio-nen udpegede revisorer og godkendes af sektionens bestyrelse.

§ 11

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle sektionens anliggender. Stk. 2. Det er medlemsvirksomhedernes jf. § 4. stk.1. pligt at møde på generalforsamlingen. Dog er det tilladt gen-nem skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget, der foruden sin egen stemme kun kan afgive stemme for 1 medlem ifølge fuldmagt. Stk. 3. Hver medlemsvirksomhed har en stemme. En hver medlemsvirksomhed kan begære skriftlig afstemning. Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag ved almindelig stemmeflertal. Til beslutning om eksklusion af medlemmer, vedtægtsændringer samt opløsning af sektionen, kræves dog, at mindst halvdelen af sektionens stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at mindst 3/4 heraf stemmer for forslaget. Stk. 5. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, sammenkaldes en ny generalforsamling, som kan tage beslutning uafhængig af antallet af de tilstedeværende og repræsenterede stemmer. Stk. 6. Forandringer i, eller tilføjelser til, sektionens vedtægter skal forelægges Dansk Byggeris bestyrelse til ende-lig godkendelse.

§ 12

Sektionen holder en årlig ordinær generalforsamling inden udgangen af juni måned. Indkaldelse skal ske med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, som fastsættes efter følgende retningslinjer:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende års arbejde
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt
Stk. 2. På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning om de på dagsordenen anførte spørgsmål. Forslag fra medlemmer må, for at blive optaget på dagsordenen, være indleveret til sektionen senest 21 dage for general-forsamlingen. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af sektionens medlemmer skriftligt begærer det, og ledsager begæringen med opgivelse af, hvilke sager der øn-skes behandlet. Stk. 4. I sidstnævnte tilfælde kan den ekstraordinære generalforsamling forlanges holdt snarest muligt og senest 14 søgnedage efter, at denne skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel, og skal ledsages af dagsordenen for generalforsamlingen. Stk. 5. Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøde, når den finder det nødvendigt. Et medlemsmøde kan kun være af orienterende og/eller social karakter.

§ 14

I tilfælde af sektionens opløsning, skal der på generalforsamlingen træffes beslutning om anvendelse af sektio-nens formue.

§ 15

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved Dansk Byggeris kollegiale voldgiftsret.

Vedtægter

 
Download Nedbrydningssektionens 

Vedtægter her